Iz Uredbe o določitvi divjadi in lovnih dob

3. člen

(vrste divjadi)

Divjad so po tej uredbi naslednje vrste prostoživečih sesalcev in ptic:

1. razred: sesalci (Mammalia):

a) družina: jeleni (Cervidae):

– navadni jelen (Cervus elaphus L.),

– damjak (Dama dama L.),

– srna (Capreolus capreolus L.);

b) družina: votlorogi (Bovidae):

– gams (Rupicapra rupicapra L.),

– alpski kozorog (Capra hircus ibex L.),

– muflon (Ovis ammon (aries) musimon Schraber.);

c) družina: svinje (Suidae):

– divji prašič (Sus scrofa L.);

d) družina: zajci (Leporidae):

– poljski zajec (Lepus europaeus Pallas);

e) družina: veverice (Sciuridae):

– alpski svizec (Marmota marmota L.);

f) družina: polhi (Muscardinidae):

– navadni polh (Glis glis L.);

g) družina: nutrije (Myocastoridae):

– nutrija ali bobrovka (Myocastor coypus Molina);

h) družina: voluharice (Microtidae):

– pižmovka (Ondatra zibethica L.);

i) družina: psi (Canidae):

– lisica (Vulpes vulpes L.),

– rakunasti pes (Nyctereutes procyonoides Gray.);

j) družina: kune (Mustelidae):

– kuna zlatica (Martes martes L.),

– kuna belica (Martes foina Erxleben.),

– jazbec (Meles meles L.);

2. razred: ptiči (Aves):

a) poddružina: fazani ali prave kure (Phasianinae):

– poljska jerebica (Perdix perdix L.) – gojena,

– fazan (Phasianus colhicus L.);

b) družina: plovci (Anatidae):

– raca mlakarica (Anas platyrhynchos L.);

c) družina: vrani (Corvidae):

– šoja (Garrulus glandarius L.),

– sraka (Pica pica L.),

– siva vrana (Corvus corone cornix L.).